Protocol de funcionament de la Plataforma per a l’educació mediàtica

Protocol de funcionament de la Plataforma per a l’Educació Mediàtica 
ARTICLE 1. Naturalesa
La Plataforma per l’Educació Mediàtica (en endavant, la Plataforma) és un òrgan de participació de caràcter consultiu i assessor creat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que té per objecte la canalització de la participació en l’àmbit de l’educació mediàtica.
Les decisions adoptades per la Plataforma no tenen caràcter vinculant, sinó que són recomanacions, les quals podran ser adreçades tant a entitats del sector públic, com del sector privat.
ARTICLE 2. Integrants
La Plataforma aplega representants d’entitats del món educatiu, universitats i grups de recerca, mestres, empreses, associacions de de mitjans de comunicació i col·legis professionals, interessats en la promoció de l’educació amb i per als mitjans de comunicació i la protecció dels ciutadans en l’entorn digital.
En el moment de la seva constitució, formen part de la Plataforma, 34 persones i/o entitats que es relacionen a l’annex.
ARTICLE 3. Finalitats
La Plataforma es proposa treballar per complir les finalitats següents:
a) Reflexionar sobre el present i el futur de l’educació mediàtica, tenint present de manera especial la necessitat de suscitar actituds crítiques respecte als mitjans i als marcs mentals que els seus continguts pressuposen.
b) Servir d’instància de coordinació entre tots els professionals, les entitats i les empreses que treballen en el camp de l’educació mediàtica i contribuir al bon coneixement dels objectius i les activitats d’uns i altres per tal d’optimitzar els resultats col·lectius.
c) Endegar o donar suport a projectes de recerca i formació en l’àmbit de l’educació mediàtica, tant en l’entorn escolar com en el del lleure.
d) Elaborar propostes adreçades als mitjans de comunicació i a les entitats que els representen per tal que puguin contribuir a una millora de la cultura periodística i la cultura audiovisual.
e) Estimular la col·laboració entre centres educatius i els mitjans de comunicació de proximitat del seu entorn més proper.
2
f) Propiciar l’estudi d’iniciatives sobre educació mediàtica dutes a terme en altres països per tal d’ampliar el coneixement de nous models innovadors en aquest camp.
g) Constituir un fons de materials pedagògics o didàctics útil per a educadors i mitjans de comunicació implicats en aquesta activitat.
h) Servir com a instrument de diàleg amb les administracions amb vista al disseny de polítiques educatives que tinguin en compte les noves realitats de les noves formes de comunicació.
i) Amb caràcter general, qualsevol activitat relacionada amb l’educació mediàtica.
ARTICLE 4. Òrgans
Els òrgans de la Plataforma són el Ple, la Permanent, la Presidència i la Secretaria.
ARTICLE 5. El Ple
El Ple és l'òrgan suprem de la Plataforma i el constitueixen tots els seus integrants. Les persones representants d'entitats i persones jurídiques que formin part de la Plataforma poden ser revocades o substituïdes en qualsevol moment per l'entitat o persona jurídica representada, i se'n designarà la persona substituta corresponent. Si el representant està nomenat per raó del seu càrrec, serà substituït en el supòsit del seu cessament. En tots dos casos, el substitut designat ocuparà els càrrecs i/o funcions desenvolupats a la Plataforma pel representant substituït.
Les decisions adoptades en el Ple de la Plataforma s’adoptaran amb el màxim consens dels seus representants. Es tracta, en definitiva, d’establir un diàleg de caràcter constructiu a l’objecte d’arribar a solucions compartides.
ARTICLE 6. La Permanent
La Permanent de la Plataforma estarà integrada per la Presidència, la Secretaria i les persones coordinadores dels grups de treball.
La Permanent té com a funcions la vigilància i l'execució de les decisions del Ple i la preparació dels assumptes que s'hi hagin de tractar, que inclourà, si escau, la proposta de decisió corresponent, d’acord amb el que estableix el paràgraf segon de l’article 5.
ARTICLE 7. La Presidència
La Presidència l'exerceix un membre del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i és nomenat pel Ple del Consell.
La Presidència té les funcions següents :
a) Representar la Plataforma.
b) Proposar l'ordre del dia del Ple de la Plataforma. 
c) Convocar les sessions, presidir-les, suspendre-les i aixecar-les, així com dirigir les deliberacions del Ple de la Plataforma.
d) Visar les actes i decisions del Ple.
e) Presidir la Permanent, amb les mateixes condicions que els apartats b), c), i d).
f) Elaborar, conjuntament amb la Permanent el Pla d'actuació de la Plataforma.
ARTICLE 8. La Secretaria
La Secretaria és nomenada per la Presidència i recaurà en una persona que formi part de l'administració del Consell de l'Audiovisual de Catalunya; participa en les sessions de la Plataforma amb veu, però sense vot.
Són funcions de la Secretaria:
a) Exercir les funcions pròpies de secretaria del Ple, de la Permanent i dels grups de treball, entre les quals hi ha aixecar acta de les reunions, especificant-ne les persones assistents, els assumptes de l'ordre del dia de la convocatòria i el contingut de les decisions adoptades.
b) Donar fe dels actes de la Plataforma i expedir-ne certificacions quan escaigui.
c) Preparar la documentació necessària dels assumptes que cal tractar pel Ple i la Permanent.
ARTICLE 9. Grups de treball
Els grups de treball són l’òrgan de treball bàsic dins de la Plataforma.
El Ple aprovarà la constitució dels grups de treball per aprofundir en temes específics sobre l’àmbit de l’educació mediàtica.
Els grups de treball nomenaran la figura de la persona coordinadora, la qual s'escollirà entre els membres que formen el grup de treball. Tindrà la funció d'interlocució entre el grup de treball i la Plataforma, així com d'elevar els documents realitzats i aprovats pel grup de treball, a la Presidència per tal que siguin tramesos al Ple perquè ho tinguin en consideració. La Presidència podrà assignar personal tècnic del Consell de l'Audiovisual de Catalunya als diferents grups de treball que es constitueixin per tal de facilitar-ne la tasca que desenvolupen.
Així mateix es podran convidar persones expertes per assessorar els grups de treball sempre que es consideri oportú.
Els grups de treball es reuniran i fixaran el calendari d'actuacions corresponents. Així mateix, elaboraran els documents i informes, i realitzaran les propostes o actuacions que considerin oportunes.
ARTICLE 10. Convocatòria i normes de funcionament 
El Ple de la Plataforma es reunirà, com a mínim, dues vegades l'any. També es reunirà en sessió extraordinària quan sigui convocada per la presidència o a proposta de la tercera part dels seus membres.
De cada sessió se n'aixecarà l'acta corresponent.
El Ple ordinari o extraordinari serà convocat per la Presidència, mitjançant una notificació tramesa als components, amb una anticipació mínima de dos dies hàbils a la data, incloent-hi l'ordre del dia i assenyalant-ne l'hora i el lloc de celebració.
El Ple es constituirà vàlidament quan hi concorrin un terç dels seus membres.
El Ple difondrà el documents consensuats.
Declarada la urgència o excepcionalitat d'un assumpte pels membres del Ple de la Plataforma, es podrà incloure, prèvia decisió, en l'ordre del dia de la reunió del Ple per a la seva deliberació o decisió.
La Permanent es reunirà, ordinàriament, un cop al mes, convocada per la Presidència mitjançant notificació tramesa als seus components.
En la mesura del possible, la major part de les tasques de la Plataforma es realitzaran on-line.
ARTICLE 11. Criteris d'inclusió
La Plataforma resta oberta a totes aquelles entitats i persones que treballen en la línia que plantegen els articles 2 i 3 d'aquest protocol.
A proposta de la presidència de la Plataforma, el Ple del Consell de l'Audiovisual haurà de conèixer i aprovar la incorporació de nous membres
ARTICLE 12. Modificació del protocol de funcionament de la Plataforma
El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya podrà canviar les normes de funcionament de la Plataforma ja sigui a proposta del Ple de la Plataforma o per iniciativa pròpia.
ARTICLE 13. Dissolució de la Plataforma
La Plataforma es dissoldrà a petició de dues terceres parts dels membres en sessió extraordinària del Ple convocada a l'efecte o per acord del Ple del Consell Audiovisual.


Barcelona, 2 de novembre de 2020

Built with Mobirise - Find more

Usem les cookies per a millorar la vostra experiència d'usuari En fer clic a qualsevol enllaç del lloc web, doneu el vostre consentiment explícit per a que les utilitzem. Llegir la nostra política de cookies.